Stanovení výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Výši měsíční úplaty za předškolní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 naleznete zde.

Výsledky "zápisu"

K předškolnímu vzdělání od školního roku 2020/2021 jsou přijaty děti, kterým byly přiděleny následující kódy:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Znovuotevření MŠ a jeho podmínky

Vážení rodiče,

            vzhledem k uvolňování karanténních opatření plánujeme od 25. 5. 2020 znovuotevření MŠ. Dřívější termín otevření není možný – většina zaměstnankyň MŠ musí být doma se svými dětmi.

Podle konkrétního zájmu o provoz otevřeme jednu či obě mateřské školy.

Dle doporučení MŠMT bude nutno nastavit v mateřských školách tato opatření:

 • zakrývání úst a nosu dítěte a doprovázející osoby ochrannými prostředky při cestě do školy a ze školy
 • minimalizování velkého shromažďování osob před MŠ, v šatně (mimo rodinu), dodržování 2m odstupů
 • doprovázející osoba se v prostorách MŠ musí pohybovat vždy v roušce, a to pouze po dobu nezbytně nutnou (předání, vyzvednutí dítěte) a při příchodu do MŠ si musí vydezinfikovat ruce.
 • děti a pedagogičtí pracovníci MŠ roušky v prostorách školy nosit nemusí
 • pobyt venku bude probíhat pouze v areálu MŠ. Ministerstvo nakonec povolilo i vycházky. Ty budou do méně obydlených částí obce. V rouškách. Dávejte dětem ropušky na gumičku (za uši) - učitelky nebudou dětem roušky zavazovat!
 • zvýšení hygienických opatření
 • děti si neprodleně po přezutí a převlečení musí důkladně umýt ruce vodou a mýdlem
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest (zvýšená teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do MŠ vstoupit
 • v případě, kdy dítě bude vykazovat některý z možných příznaků COVID-19 bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte a o podezření bude kontaktována spádová hygienická stanice (děti i ped. zaměstnanci poté budou muset nosit roušky, dokud nebude známý zdravotní stav indisponovaného dítěte, to platí i při projevených příznacích u zaměstnanců MŠ)

 

Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory (vydané ministerstvem zdravotnictví) a pokud dítě patří do rizikové skupiny, rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.

Do rizikové skupiny patří dítě, které osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

Rizikové faktory:

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce anebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Při prvním vstupu do školy předloží zákonný zástupce dítěte toto prohlášení, které bude možné podepsat před vstupem do školy nebo si ho stáhnout a vyplnit předem (je přílohou tohoto článku):

 • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví,
 • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u dítěte v době nástupu do MŠ ani v předchozích dvou týdnech před nástupem do MŠ (např. horečka, kašel, rýma, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

Do 17. 5. 2020 oznamte prosím na e-mail příslušné MŠ, zda Vaše dítě bude/nebude po znovuotevření 25. 5. 2020 do MŠ docházet. Děkujeme.

adobe pdf icon w80px čestné prohlášení

Návrat do škol a školek

K rozhodnutí vlády o „návratu“ žáků do škol a školek se zatím nebudeme vyjadřovat. Nevíme nic víc, než ví veřejnost ze sdělovacích prostředků.

Do konce dubna mají být školám a zřizovatelům k dispozici „manuály“. Po jejich zveřejnění a prostudování vás seznámíme s naším dalším postupem.

Jídelní lístek MŠ

 

přesná fakturační adresa: Základní škola a Mateřská škola Josefa Šíra, Horní Branná, příspěvková organizace, Horní Branná 257, Horní Branná, 512 36

e-mail: mshb@zshb.cz

tel: 736 477 305, IZO: 107586452, IČO: 00854778, číslo účtu: 260723774/0600